• سازه های استفهامی (از مجموعه شعرهای من)ح

  Arts & Culture

  پر است از سازه هاي استفهامي

  كانالهاي مارپيچ ذهن

  در تبي مازگونه ي ناهمگن

  در مركز ثقل يك شعر

  وچقدر زود تر است خرده خوابهاي لب تيز

  مي برد پاسخ هاي خيس خورده ي گوشتي

  پشت هندسه هاي قرمز شهر

  مستطيل هاي تو خاليست

  شهري خالي از رنگ بنفش من

  شهري پر از بنفش هاي رنگ من

  خنده هاي كج دختر روسپي

  تكرارموازي جدولهاي خيابان را گرا مي دهد

  و درجه هاي نازك خط كش

  چراغهاي قرمز را رد مييكند

  شعر ثقيل مي شود

  ونور مجذور مي آيد

  آبان 1387

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel