Join our network of non-profits, companies and individuals who believe social change can happen through design.

Become A Member
avatar

Leonard Ford

Yemen

Member since August 22, 2013

Ràng buộc về nghề nghiệp/chuyên môn/xã hội ... Mấy ràng buộc về nghề nghiệp chẳng hạn: đang là quan chức cao cấp tại bộ máy nhà nước, tường học, doanh nghiệp. Đang quản lý cửa hàng, công ty tự nhân… Mấy ràng buộc về xã hội đó là: thường xuyên tham gia một họat động xã hội văn hoá nào đấy vvv cần có THƯ TAY từ một cán bộ có vai trò trong đoàn hội đó gửi tới LÃNH SỰ QUÁN chứng minh người thân là một thành viên của hội đoàn. Thư nêu rõ địa chỉ và số điện thoại để liên lạc. du lịch mỹ du lịch mỹ