The Cindy Shearin Group

The Cindy Shearin Group

Community, Arts & Culture

6 Supporters

 • Shearin-Gruppens Blog

  Community, Communication Design

  Det er sjældent at finde fast ejendomsmæglere, der tager tid til at skrive; men her er Cindy Shearin gør det og giver en vidunderlig service til folk har brug for ideer og hjælpe med at gøre ejendom valg og beslutninger.

  Overvej hendes artikel om fordelene ved at bo i en HOA Fællesskabet. Hun er spot på når hun påpeger, at "boligejere hovedsagelig betale HOA til at tage sig af mange ting at almindelige boligejere har hen til lave sig selv". Dette fælles ansvar på fælles områder og faciliteter er en af de største ting i underrubrik eller condominium levende. Din lille (nogle gange det kan være store selv) bidrag til de Home Owners Association er samles med de andre til at gøre en fælles fond for vedligeholdelse af sådanne ting som parker, fortove, motionsrum og andre.

  Følelsen af et udvidet fællesskab er den bedste fordel at være en del af denne ordning. Det giver ikke kun sociale samhørighed, det hjælper også i tider med katastrofer eller naturkatastrofer når folk opfordres nemt for at organisere en redning eller relief virksomhed til Fællesskabet eller til andre berørte.

  At have et hjem og en familie, der bor i det er vigtigt; Men, hjem og familie har at være en del af et større fællesskab, der har til formål at yde sikkerhed såvel som et mødested for etablering af en større familie af mennesker, der deler de samme idéer og målsætninger i et bestemt lokalområde.

  Cindys artikel åbner muligheder for mennesker, især unge, at s...

 • Shearin Gruppe Bundlinjen

  Community, Industrial Design

  Cindy-shearin-headshot-300x200_177_

  The Cindy Shearin Group

  Hvilken bedre beviser kan en kigge efter i en vellykket fast ejendomsselskab end de faktiske salg det har gjort? Høsten viser plantning. Og når resultaterne er konsekvent glade kunder, vi ved yderligere at sådanne resultater ikke er blot ulykker. I en reel følelse, som er den nederste linje for en virksomhed.

  Cindy Shearin, både personen og selskabet synes det, er helt sikkert stolt af disse bedrifter. Viser nogle af deres seneste salg på sin hjemmeside er også både et bevis for dens succes som en ejendomsmæglers samt dens evne til at tiltrække sælgere og købere, der værdsætter den gruppe ekspertise i branchen. For at være en vinder, skal man arbejde med vindere.

  Men her vises faktiske salgstal er ikke blot at lægge bånd på sin hat. Man skal lade de mennesker, der gav disse bånd til at tale og sige, hvorfor de gav dem i første omgang. Derfor, hjemmesiden lister ned nogle af vidnesbyrd fra købere og sælgere, der har udnyttet Cindys tjenester.

  Her er et par eksempler:

  • Vi virkelig kunne ikke have fundet en agent med mere integritet, intelligens, følsomhed, viden, engagement, effektivitet og professionalisme.

  Fra den første dag var jeres ideer, retninger og vision lige på punkt fører op til den succesfulde salg af vores hjem... Sælger huset dine børn voksede op i er en følelsesmæssig oplevelse at sige mildt. Tid med gav dig den værdsættelse at du forstod det følelsesmæssige aspekt af at sælge vores hus og til det vil jeg al...

 • The-cindy-shearin-group-bottom-line_531e88e5e923a_w1500_177_

  Grammatik synes at være slukket; men det giver stor mening, hvis du tænker over det. Overveje trin involveret i ejendomshandel salgsprocessen.

  Enhver, der har beskæftiget sig med fast ejendom, både i udvikling og markedsføring, ved, at hele processen begynder med den grundlæggende idé om at levere eller behandle et grundlæggende menneskeligt behov: en bopæl eller et sted, hvor folk bor og udføre næsten alt, hvad de skal gøre i livet. Og med fremkomsten af moderne teknologi, mange af de menneskelige funktioner kan nu gøres derhjemme, selv real estate sælger eller praktisk talt kører en global virksomhed.

  At have en hjemmeside, der er tiltalende, effektiv og dynamisk er en potent våben mod at gøre fast ejendom en fortsat førende industri i den globale økonomi. Derfor, i betragtning af den rolle, som fast ejendom spiller på det menneskelige område, fremme udvikling og markedsføring af fast ejendom aids i at gøre livet ikke bare komfortabel men meningsfuld og frugtbar. Den værdi, som mennesker sat på fast ejendom nøje svarer til den værdi, de placerer på liv og glæde for det, især når de kan gøre – både liv og nydelse – inden for deres hjem.

  Dermed, vurdering eller evaluering af den økonomiske værdi af en egenskab begynder med forstå værdien mennesker sted på form for liv, de ønsker at leve i et bestemt hus og et bestemt sted. Alle de faktorer, der spiller ind i denne livsstil at folk vælger selv (bekvemmelighed, komfort, stil, faciliteter,...

 • Cindy-shearin-headshot-300x200_177_

  Dette er hvordan man kan sælge fast ejendom online; og Cindy Shearin gør det så godt.

  Først, på din hjemmeside, du sætter op en varm velkomst (i afdæmpet men klart kapital titel bogstaver). Det vil helt sikkert gøre en besøgende føler, som han eller hun er der førte forsigtigt ind i et hjem og vist ikke netop ejendommen, men også personen, der opfylder dem ved hoveddøren.

  Ja, der er Cindy smilende og charmerende ansigt (desværre du kan ikke zoome ind på det smukke ansigt; men at klikke på det vil tage dig til en anden side hvor du kan få at vide, Cindy Shearin) der ikke må hindre fra siden, men blot giver nok indtryk af, at hjemmesiden har en menneskelig føle og røre. Vi mødes og tale med en virkelig person. Titlen på selve hjemmesiden, Cindy Shearin og intet mere, gør det indlysende.

  Dette er en unik om risikable tilgang til enhver real estate professional – ved hjælp af blot et navn og ikke fremhæve linjen af virksomheden eller den pågældende sektor. Hvis du vil tilføje et andet spændende aspekt af hjemmesiden, overveje på motto under titlen: oplevet. Dedikeret. Lidenskabelig. Kreative. Grundig. Alle disse ord synes at helt undvige ejendomsbranchen. Det kunne lige så godt henvise til en kunstner blog. Eller endda en skomager eller en privatdetektiv! Kun når du gennemse yderligere eller Rul ned indser du du har at gøre med ejendomsmæglere. Dejlig måde at bryde isen og varm det op for folk at svømme i.

  Hvorfor Cindy har valgt denne ve...

 • Remodelling the Cindy Shearin Group

  Communication, Environmental Design

  Enhancing a house to add value to it is one way of leveraging one’s property, especially in our present volatile economic conditions. One is not only able to get a higher value from selling it but also getting a bigger loan out of it for business purposes or for other expenses. One great bonus, of course, is having the satisfaction and joy of living in a better or even luxuriously renovated home.

  Cindy Shearin shares her remodelling projects on her blog through video presentations of the before-ongoing-after kind. And it works just as well or even more than any home-viewing visit to an actual home can.

  Using high-definition videography and effective time-lapse photography, Cindy takes us through time as her group goes through remodelling projects of prime properties in South Bay, Los Angeles, CA. It is clear to anyone viewing these videos that with enough investment, a rundown house can be turned around to become an appealing new property worth selling or living in again.

  Here is a mini-reality show worth watching and appreciating by homeowners. One’s property can be a source of cash if one is brave enough to consider remodelling. Taking out a loan to do a remodelling project can be made a less daunting task with the help of real estate experts such as Cindy Shearin. And the good thing about it is that even while the process is still ongoing, they might even put your property in their listings as a project-in-the-making.

  Anyone planning to pursue a remodelling projec...

 • The Cindy Shearin Group’s Blog

  Community, Communication Design

  It is rare to find real estate brokers who take time to write; but here is Cindy Shearin doing it and providing a wonderful service to people in need of ideas and help in making property choices and decisions.

  Consider her article on the benefits of living in an HOA community. She is spot on when she points out that “homeowners essentially pay the HOA to take care of many things that ordinary homeowners have to fix themselves”. This shared responsibility on common areas and facilities is one of the greatest things in subdivision or condominium living. Your small (sometimes it can be big though) contribution to the Home Owners Association is pooled with those of others to make a common fund for the upkeep of such things as parks, sidewalks, gyms and others.

  The sense of an enhanced community is the best advantage of being part of this scheme. It not only provides social cohesion, it also helps in times of emergencies or disasters when people are easily called upon to organize a rescue or relief undertaking for the community or for others affected.

  Having a home and a family that lives in it is important; but that home and family has to be part of a bigger community that has the purpose of providing security as well as a venue for establishing a larger family of people who share the same ideas and objectives in a particular locality.

  Cindy’s article opens up opportunities for people, particularly the young, to see real estate transaction as not merely a business-as-...

 • The Cindy Shearin Group Bottom Line

  Communication, Industrial Design

  What better proofs can one look for in a successful real estate company than the actual sales it has done? The harvest shows the planting. And when the results are consistently happy clients, we know further that such results are not mere accidents. In a real sense, that is the bottom line for a company.

  Cindy Shearin, both the person and the company it seems, is certainly proud of those accomplishments. Showing some of their latest sales on its website is also both a proof of its success as a real estate broker as well as its ability to attract sellers and buyers who value the group’s expertise in the industry. To be a winner, one must work with winners.

  But showing actual sales is not merely putting ribbons on one’s hat. One must allow the people who gave those ribbons to speak out and say why they gave them in the first place. Hence, the website lists down some of the testimonies of buyers and sellers who have utilized Cindy’s services.

  Here are a few samples:

  • We truly could not have found an agent with more integrity, intelligence, sensitivity, knowledge, dedication, efficiency and professionalism.

  • From the first day your ideas, directions and vision were right on point leading up to the successful sale of our home.... Selling the house your kids grew up in is an emotional experience to say the least. The time spent with you gave the appreciation that you understood the emotional aspect of selling our house and for that I will always be grateful.

  • Cin...

 • Shearin_logo_177_

  The grammar seems to be off; but it makes great sense if you think about it. Consider the steps involved in the real estate sales process.

  Anyone who has dealt with real estate, whether in development or marketing, knows that the whole process begins with the basic idea of providing or addressing a basic human need: a domicile or a place where people reside and perform almost all that they need to do in life. And with the advent of modern technology, many of the human functions can now be done at home, even real estate selling or practically running a global business.

  Having a website that is appealing, effective and dynamic is the potent weapon toward making real estate a continuing leader industry in the global economy. Hence, considering the role that real estate plays in the human sphere, facilitating the development and marketing of real estate aids in making life not just comfortable but meaningful and fruitful. The value that humans put on real estate property closely equates to the value they place on life and the enjoyment of it, especially when they can do both – life and enjoyment – within their homes.

  Hence, assessing or evaluating the financial value of a property begins with understanding the value that humans place on the kind of life they want to live in a particular home and a particular location. All the factors that come into play within that lifestyle that people choose for themselves (convenience, comfort, style, amenities, among others) determine ...

 • Capture_177_

  Out of 55 competing cities, only three were chosen, Hermosa, Redondo and Manhattan Beach, California Beach Cities located on the coast of the Pacific Ocean about 30 minutes southwest of Los Angeles.

  Community Engagement

  After a Gallup poll of 188 cities showed the Beach Cities scoring 176th in stress, 160th in anger and 178th in worry, the Beach Cities Health District decided it was time for a change. With support from citizens, the communities implemented Blue Zone’s methods and made a variety of changes throughout their environments.

  Community Successes

  • All three cities adopted the Livable Streets Plan and the Bicycle Master Plan, including construction of a pedestrian corridor along the main route people use for their work commute

  • Smoking ban implemented at beaches and other outdoor areas, such as public parks, dining areas and parking lots

  • 134 employers adapted their policies and programs to create a work environment where the healthier choice was the easier choice

  • 42 restaurants optimized their menus to encourage people to eat better – mindlessly

  • 10 schools instituted walking school buses, adult led groups of kids who walk to school daily

  Citizens

  • 150 Walking Moais formed, connecting 1,450 former strangers who now walk together weekly

  • 466 people started volunteering and put in 850 volunteering hours since May 2011

  ...
 • Capture11_177_

  Every day, people ask me if I have any available listings in the Manhattan Village gated community. It’s such a popular location because of the safety, the incredible parkettes and sidewalks, and the gated surroundings. Of course, there are Homeowners Association fees when you live in a place like Manhattan Village, to cover the community areas, drives, paths, flowers, and roads. Many townhouse or condo buildings also have HOA fees, as do many ordinary neighborhoods in Redondo Beach that have parks and parkettes that are enjoyed by the locals.

  HOA fees might not make sense to someone who has not lived with them before, but I’d like to tell you the main benefits of living in an HOA community.

  All maintenance is shared. Your homeowner’s association fees are pooled so that when a road, a gate, a park or a common area tree needs to be fixed, it gets fixed from that money. This means that lawn care, playgrounds, gate and fence repair, etc. are all taken care of by someone else. The homeowners essentially pay the HOA to take care of many things that ordinary homeowners have to fix themselves.

  Those parks and trails and playgrounds I mentioned before? Those are available to everyone in the community, for free. Pools, pathways, basketball courts, or any amenity paid for by the homeowners’ association fees is free for anyone living in the neighborhood. Some neighborhoods even have gyms, basketball courts, or more elaborate shared amenities.

  Disputes between your neighbors...